MENU

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aw: Auteurswet 1912.
 • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.
 • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
 • Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
 • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

 

 1. TOEPASSING

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

 1. VERGOEDING

3.1      Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2      Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

 1. FACTUUR EN BETALING

4.1      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2      Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3      Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4      Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

 1. KLACHTEN

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

 1. OPDRACHT

6.1      De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

6.2      Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.3      In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

 1. AUTEURSRECHT

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

 1. LICENTIE

8.1      Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2      Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

8.3      Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4      Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

8.5      Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.

 1. INBREUK OP AUTEURSRECHT

9.1      Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

9.2      Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. NAAMSVERMELDING EN PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

10.1    De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

10.2    De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3    Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN RECHTEN VAN DERDEN

11.1    De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2    De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

11.3    De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4    Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

11.5 Alle fotografie is auteursrechtelijk beschermd door “by Lilian”. De prijzen zijn voor het exclusieve gebruik van de klant zoals gespecificeerd in de offerte/overeenkomst en mag worden gereproduceerd op de website van het bedrijf, brochures, flyers en lokale publicaties. Het gebruik ervan voor advertenties zoals nationale tijdschriften, billboards, tv en ander gebruik kan extra kosten met zich meebrengen. Het is niet toegestaan om afbeeldingen te delen met leveranciers, aannemers, etc. zonder extra kosten.

 1. FAILLISSEMENT/SURSEANCE

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.

 1. RECHTS- EN FORUMKEUZE

13.1    Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

13.2    Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

By Lilian is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64618188.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENT

 1. Definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live evenementen, online programma’s en groepsworkshops die door Lilian van de Weerdhof (de organisator) georganiseerd en aangeboden worden. Deelnemers die een ticket kopen voor een live evenement of online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Verwachtingen

Op de website staat voor elke workshop of ander evenement omschreven wat een deelnemer kan verwachten en wat de kosten zijn om hieraan deel te nemen.

 1. Betaling

De aanmelding voor een workshop is pas definitief na ontvangst van de bijbehorende volledige betaling, tenzij anders overeengekomen. Als je in verzuim bent, dan behoudt de organisator zich het recht voor om de werkzaamheden op te schorten of de opdracht te annuleren.

 1. Overdragen ticket

Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een evenement waarvoor je een ticket hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een geschikte vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 7 dagen voor het groepsevenement. Indien je korter dan 7 dagen voor het groepsevenement het ticket wilt overdragen wordt in overleg gekeken of dit mogelijk is. Neem in dit geval contact op met de organisator.

 1. Gebruiksrecht beeld- en audiomateriaal

Het is toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het evenement die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om afbeeldingen, werkboeken, beelden of inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het evenement worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij hiervoor vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de organisator.

Het is niet toegestaan om tijdens live evenementen video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 5 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 5 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het evenement. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

 1. Annulering

Tickets voor een workshop, online programma of ander evenement zijn definitief en kunnen niet gerestitueerd worden, m.u.v. het onder punt 4 genoemde overdragen van een ticket.

 1. Aansprakelijkheid

Lilian van de Weerdhof doet er alles aan om live evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een evenement, online programma of coachingstraject is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Het bezoeken van een evenement is voor eigen risico van de deelnemer. De organisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het evenement. Er worden geen garanties geven over de resultaten noch kan de organisator aansprakelijk worden gesteld voor resultaten.

 1. Wijziging evenement

Indien een live evenement door omstandigheden niet kan doorgaan zal de organisator elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig evenement. Zij zal er tevens voor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

 1. Gedragsregels

Om de live evenementen ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. De organisator behoudt het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een evenement te ontzeggen indien;

 • je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt
 • je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst
 • je langdurig audio- of video-opnamen maakt of uitzendt
 • je het evenement op welke wijze dan ook verstoort
 • je tijdens het evenement alcohol en/of drugs gebruikt*
  In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)

© By Lilian 2022

Nassauplein 27 | 1815 GN | Alkmaar

By Lilian is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64618188.

CLOSE
error: Deze content is beschermd